Woensdagavond 13 Maart algemene ledenvergadering en kledinguitgifte!

Woensdagavond vanaf 19:00 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook zal de bestelde kleding worden uitgereikt. Omdat er foto's voor de pers, sponsoren en website worden gemaakt, verwachten we dat alle leden hun best doen aanwezig te zullen zijn.

De agenda:
1. Opening
2. Aan te vullen agendapunten
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23-03-2018
4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Bestuurssamenstelling
8. Commissies
9. Beleidsplan, activiteiten en vrijwilligers
10. Mededelingen
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering